De stichting Stichting Vrienden Hermes Huis verleent u hierbij toegang tot www.hermeshuis.nl (de website)  en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door stichting Vrienden Hermes en derden zijn aangeleverd. De stichting Vrienden Hermes Huis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.  

Op de website wordt informatie aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededelingen.
Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Alle rechten van intellectueel eigendom m.b.t. gebruikte materialen liggen bij de stichting Vrienden Hermes Huis. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van stichting Vrienden Hermes Huis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

De stichting Vrienden Hermes Huis respecteert de privacy van alle bezoekers van de website. Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, gaan we daar altijd vertrouwelijk mee om. Persoonlijke gegevens zullen niet ter beschikking gesteld worden aan derden.

© 2022 Stichting Vrienden Hermes Huis | Baarnseweg 4 | 3735 MG | Bosch en Duin | Hermes Huis 088 – 0369601 | Voorzitter Stichting 06 – 2237 2651